OGÓLNE WARUNKI UMÓW NA TESTOWANIE PROGRAMU IP DESK

§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI UMÓW NA TESTOWANIE PROGRAMU IP DESK (dalej: „OWU”) określają warunki udostępnienia Programu IP DESK do korzystania oraz zakres licencji udzielonej Licencjobiorcy na Okres Testowy.
 2. Akceptacja OWU stanowi niezbędny warunek udostępnienia Programu IP DESK do testowania.
 3. Niniejsze OWU stanowią̨ regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).§ 2. DEFINICJE

Pojęciom użytym w OWU nadaje się następujące znaczenie:

 1. Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – będąca przedsiębiorcą – której Licencjodawca udostępnia Program do korzystania w Okresie Testowym;
 2. Licencjodawca - BRANDELAW Marcin Setlak, ul. Przyjaźni 9/80, 20-314 Lublin, NIP: 7381890884, REGON: 362446190;
 3. Konto Testowe - indywidualne konto tworzone przez Licencjodawcę dla Licencjobiorcy na Okres Testowy, po zalogowaniu się na które Licencjobiorca otrzymuje dostęp do Programu i może zapoznać się z jego funkcjonalnościami i zasadami działania;
 4. Okres Testowy – okres 14 dni od daty utworzenia i udostępnienia Licencjobiorcy Konta Testowego;
 5. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów na Testowanie Programu IP DESK;
 6. Użytkownik – określona osoba fizyczna, dla której Licencjobiorca tworzy odrębne konto i której nadaje uprawnienia do korzystania z Programu w Okresie Testowym;
 7. Umowa – Umowa na testowanie Programu zawierana przez Licencjodawcę z Licencjobiorcą na warunkach określonych w OWU;
 8. Usługi - usługi świadczone przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy polegające na udostępnieniu Programu do testowania oraz jego aktualizacji, a także inne usługi określone w OWU, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
 9. Program – oprogramowanie IP DESK udostępniane Licencjobiorcy w wersji testowej za pośrednictwem Strony Internetowej na Okres Testowy i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym OWU;
 10. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://demo.ipdesk.pl, za pośrednictwem której Licencjobiorca loguje się do testowej wersji Programu.§ 3. DOSTĘP DO PROGRAMU


 1. Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy Program do testowania na podstawie zamówienia Licencjobiorcy złożonego drogą elektroniczną na adres email: [email protected]
 2. Warunkiem udostępnienia Programu do testowania jest zaakceptowanie przez Licencjobiorcę postanowień OWU oraz wskazanie danych (imię i nazwisko, telefon, adres email) osoby, dla której Licencjodawca utworzy Konto Testowe.
 3. Licencjodawca przekazuje Licencjobiorcy na wskazany adres e-mail indywidualny login i hasło startowe, za pośrednictwem których osoba, dla której utworzono Konto Testowe loguje się do Programu. Po dokonaniu pierwszego logowania osoba, dla której utworzono Konto Testowe może dokonać zmiany hasła dostępu do Programu. Uprawnienia przypisane do Konta testowego odpowiadają uprawnieniom Administratora nadawanym w pełnej wersji Programu.
 4. Osoba, dla której utworzono Konto Testowe nadaje uprawnienia do korzystania z Programu w Okresie Testowym dowolnej ilości Użytkowników. Nadanie uprawnień Użytkownika wymaga wprowadzenia dla każdego Użytkownika odrębnego adresu e-mail. Uprawnienia Użytkowników odpowiadają uprawnieniom, jakie otrzymują oni w pełnej wersji Programu.
 5. Licencjobiorca, osoba dla której utworzono Konto Testowe oraz Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy loginów i haseł umożliwiających logowanie się do Programu w Okresie Testowym. Licencjobiorca zobowiązany jest powiadamiać Licencjodawcę niezwłocznie o każdej utracie loginu bądź hasła, bądź ujawnieniu ich osobie nieuprawnionej.
 6. Licencjobiorca zobowiązuje się zapoznać osobę, dla której tworzy się Konto Testowe i pozostałych Użytkowników z zasadami korzystania z Programu wynikającymi z OWU przed przystąpieniem przez te osoby do testowania Programu.§ 4. KORZYSTANIE Z PROGRAMU W OKRESIE TESTOWYM


 1. Licencjobiorca korzysta z Programu za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy do korzystania w Okresie Testowym Program w wersji demo. Wersja demo Programu posiada funkcjonalności odpowiadające tym zawartym w pełnej wersji Programu.
 3. Warunkiem korzystania z Programu jest spełnienie następujących wymagań́ technicznych:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Microsoft Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.5, Google Chrome 3.0, Apple Safari 4.0, Opera 9.5;
  3. przeglądarka internetowa obsługująca technologię HTML;
  4. czytnik plików PDF, np. Adobe Reader w wersji nie starszej niż 9.0;
  5. obsługa skryptów Java Script;
  6. aktywne konta poczty elektronicznej.
 4. Spełnienie warunków technicznych wskazanych w § 4 ust. 3 OWU ma znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Programu, wyglądu w aplikacji albo stosowanej przeglądarce internetowej oraz bezpieczeństwa przesyłanych danych. Program może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych w § 4 ust. 3 OWU, jednak Licencjodawca ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Program uruchamiany za ich pośrednictwem będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 5. Licencjodawca nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w § 4 ust. 3 OWU. Licencjobiorca ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

 6. Licencjobiorca rozumie i akceptuje fakt, że korzystanie z Programu w Okresie Testowym nie ma charakteru wyłączności, co oznacza, że z Programu równolegle korzystają użytkownicy inni niż Licencjobiorca, którzy wzajemnie posiadają dostęp do danych wprowadzanych w tym czasie do Programu.
 7. Dane wprowadzane przez Licencjobiorcę oraz osoby, którym udostępnia on Program w Okresie Testowym będą mieć charakter fikcyjny i nie będą zawierać danych osobowych ani informacji dotyczących rzeczywistych spraw prowadzonych przez Licencjobiorcę.
 8. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby, dla której tworzy się Konto Testowe, Użytkowników oraz wszelkich innych osób, którym udostępnia Program, w szczególności za zapewnienie przestrzegania przez te osoby postanowień́ OWU.
 9. Licencjobiorca oraz wszystkie osoby, którym udostępnia Program w Okresie Testowym zobowiązani są do:
  1. korzystania z Programu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania i zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami OWU;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym lub zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa bądź mogących wyrządzić szkodę Licencjodawcy.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Licencjobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Licencjodawcę wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Licencjobiorcę lub osoby, którym udostępnił on program, Licencjodawca może zablokować dostęp do tych danych bądź do całego Programu. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Licencjobiorcy za szkodę̨ powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych bądź do całego Programu.

 11. Licencjodawca ma prawo przeprowadzać w Okresie Testowym prace konserwacyjne lub modernizacyjne Programu. W związku z koniecznością przeprowadzenia prac, o których mowa w zdaniu poprzednim OWU, Program może być czasowo niedostępny dla Licencjobiorcy. Niedostępność czasowa Programu nie stanowi naruszenia Umowy.
 12. Licencjodawca ma prawo zablokować́ dostęp Licencjobiorcy do Programu w przypadku naruszania przez niego bądź osoby, którym udostępnia on Program na Okres Testowy, zasad korzystania z Programu, w szczególności naruszenia zasad bezpieczeństwa lub działania na szkodę Licencjodawcy.§ 5. ZAKRES LICENCJI


 1. Z chwilą przekazania Licencjobiorcy dostępu do Konta Testowego Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Programu w celach testowych.
 2. Licencja jest udzielona Licencjobiorcy na czas Okresu Testowego, z zastrzeżeniem możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w OWU.
 3. W ramach licencji Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Programu za pośrednictwem Konta Testowego oraz kont utworzonych przez Licencjobiorcę dla dowolnej liczby Użytkowników.

 4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do:
  1. dokonywania jakichkolwiek zmian w Programie;
  2. dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze Programu lub zasadach jego działania;
  3. wtórnego wykorzystania i rozpowszechniania pobranych z Programu informacji lub danych stanowiących przedmiot praw Licencjodawcy;
  4. udostępniania loginów lub haseł do Programu osobom trzecim;
  5. cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.
 5. Wszelkie prawa do Programu, w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej, jak również prawa do nazwy, logo, grafiki oraz domeny internetowej http://ipdesk.pl oraz http://ipdesk24.pl, przysługują̨ Licencjodawcy i podlegają ochronie w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.).§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 1. Licencjodawca nie odpowiada za działania osób trzecich. Licencjodawca nie ponosi wobec Licencjobiorcy lub osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych w Programie, wadliwością działania Programu bądź brakiem możliwości korzystania z Programu - niezależnie od przyczyny.
 2. Licencjodawca nie odpowiada za wady będące wynikiem okoliczności niezależnych od Licencjodawcy lub jego podwykonawców bądź niewłaściwego użytkowania Programu.
 3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i dane zamieszczane w Programie przez Licencjobiorcę lub osoby, którym udostępnia on Program w Okresie Testowym bądź naruszenie przez Licencjobiorcę lub te osoby przepisów obowiązującego prawa bądź zasad korzystania z Programu określonych w OWU.
 4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń́ Licencjobiorcy, nieprawidłowości danych identyfikacyjnych przekazanych Licencjodawcy skutkujące brakiem możliwości korzystania z Programu lub niezapewnienie przez Licencjobiorcę wymogów technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Programu.
 5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści.§ 7. OBOWIĄZYWANIE I ZAKOŃCZENIE UMOWY


 1. Umowa jest zawarta na czas określony od daty utworzenia i udostępnienia Licencjobiorcy Konta Testowego do końca Okresu Testowego.
 2. Licencjodawca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę bądź inne osoby, którym umożliwili oni dostęp do Programu zasad korzystania z Programu określonych OWU, podjęcia przez nich działań zakłócających funkcjonowanie Programu bądź naruszających bezpieczeństwo danych w nim zawartych lub prawa Licencjodawcy do Programu.
 3. Z chwilą upływu Okresu Testowego bądź rozwiązania Umowy przez Licencjodawcę Licencjobiorca traci dostęp do Programu i wprowadzonych do niego danych. Licencjodawca ma prawo usunąć dane wprowadzone przez Licencjobiorcę do Programu w Okresie Testowym.§ 8. INFOLINIA


 1. Licencjobiorca może zasięgać informacji oraz wyjaśnień w zakresie funkcjonowania Programu oraz świadczenia Usług przez Licencjodawcę za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem telefonu: + 48 50 93 64 644. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 lub skorzystać z możliwości przesłania wiadomości e-mail Licencjodawcy, bezpośrednio z Programu.
 2. Licencjobiorca ma prawo do składania Licencjodawcy uwag odnośnie funkcjonowania Programu, jak również propozycji wprowadzenia w Programie zmian i ulepszeń. Uwagi lub propozycje zmian w Programie należy składać pisemnie na adres: BRANDELAW Marcin Setlak, ul. 1 maja 13, 20-410 Lublin bądź mailem na adres: [email protected].§ 9. DANE OSOBOWE


 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych przez Licencjodawcę w związku z zawarciem Umowy jest Licencjodawca. Zawarcie Umowy i podanie danych osobowych przez Licencjobiorcę jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Usług w zakresie wskazanym w OWU.
 2. Podstawą przetwarzania przez Licencjodawcę danych osobowych Licencjobiorcy stanowi Umowa. Dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, jak również do świadczenia na rzecz Licencjobiorcy Usług, rozpoznania reklamacji lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Umową stanowią:
  1. imię i nazwisko, siedziba/adres prowadzenia działalności, NIP Licencjobiorcy;
  2. imię i nazwisko oraz adresy e-mail osoby, dla której tworzy się Konto Testowe i Użytkowników.
 3. Dane osobowe, o których mowa w § 9 ust. 2 OWU, będą przetwarzane wyłącznie w celu i w związku z realizacją Umowy i zgodnie z obwiązującymi przepisami. Dane te nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu ani podlegały sprzedaży czy udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W oparciu w/w dane osobowe nie będą podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.
 4. Licencjodawca będzie przetwarzać dane powierzone przez Licencjobiorcę z zastosowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu minimalizowanie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane są przetwarzane, i uwzględniających stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia zabezpieczeń oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszeń, w szczególności:
  1. anonimizację danych,
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności Programu,
  3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo danych.
 5. Licencjobiorca dopuszcza korzystanie przez Licencjodawcę z usług podmiotów trzecich dostarczających usługi związane z hostingiem serwerów, pod warunkiem zawarcia przez Licencjodawcę z tymi podmiotami niezbędnych umów podpowierzenia gwarantujących prawidłowość przetwarzania powierzonych danych oraz ochronę praw i wolności osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Zakres podpowiedzenia nie może być szerszy niż wynikający z umowy powierzenia przetwarzania danych Licencjodawcy.
 6. Licencjodawca zapewnia, że dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Licencjodawcę będą posiadać wyłącznie upoważnione osoby zobowiązane do zachowania wszelkich pozyskanych danych w tajemnicy. Licencjobiorca wyraża zgodę i upoważnia Licencjodawcę do udzielania dalszych upoważnień oraz zarządzania uprawnieniami związanymi w stosunku do podległych mu pracowników oraz podmiotów trzecich.
 7. Licencjobiorcy przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, przenoszenia danych żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Licencjodawcę oraz złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Po zakończeniu Umowy Licencjodawca zaprzestanie przetwarzać dane osobowe Licencjobiorcy za wyjątkiem danych:
  1. niezbędnych do dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy
  2. niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności korzystania z Programu lub rozpoznania reklamacji.
  3. których przetwarzanie jest wymagane lub dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub odrębnych umów bądź zgód.
 9. Jeżeli Licencjobiorca wniesie prośbę o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, bez których dalsze świadczenie Usług nie jest możliwe, z dniem zaprzestania przetwarzania tych danych Umowę uznaje się za rozwiązaną w trybie § 7 ust. 2 OWU., chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie.§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 2. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści OWU w każdym czasie. O zmianach OWU Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Licencjobiorcę do kontaktu z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem umożliwiając mu jednocześnie zapoznanie się z treścią̨ zmian.
 3. Aktualna wersja OWU jest publikowana na Stronie internetowej oraz może być dostarczona nieodpłatnie na każde żądanie Licencjobiorcy.
 4. Wszelkie powiadomienia związane z testowaniem Programu przeznaczone dla Licencjobiorcy będą dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres email Licencjobiorcy wskazany do kontaktu. Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Licencjodawcę o każdej zmianie swoich danych kontaktowych. W braku takiego zawiadomienia korespondencja skierowana do osoby i na adres email wskazany dotychczas będzie uznana za skutecznie doręczoną.
 5. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Programu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą̨ rozstrzygane według przepisów prawa polskiego przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2017.

Przetestuj przez dwa tygodnie. Bez zobowiązań. Bezpłatnie.

Dane kontaktowe

Zapraszamy do naszego biura w Lublinie.

BRANDELAW Marcin Setlak
siedziba: ul. Przyjaźni 9/80, 20-314 Lublin
biuro: ul. 1 maja 13, 20-410 Lublin

tel: +48 509 364 644
[email protected]
NIP: 738-189-08-84
REGON: 362446190

© 2017 - 2018 IP DESK
Polityka prywatności |  Regulamin